BAŞVURU KOŞULLARI:
1- 65 Yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık almayan,nafaka bağlanmamış ve bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir gelire sahip bulunmayan vatandaşlar. 2-65 Yaşını doldurmadığı halde başkasının yardımı olmaksızın hayatı devam ettiremeyecek şekilde malul olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan vatandaşlar.

GEREKLİ BELGELER:
1- Talep formu (Mal Müdürlüğünden)
2- Vukuatlı nüfus örneği.
3- 3 adet fotoğraf.
4- Tapu Sicil Müdürlüğü, Balediye Başkanlığı, Vergi Dairesi, SSK, Bağkur, Emniyet Müdürlüğü tahtikat yazıları (Hepsi talep formunun üzerinde bulunacak şekilde)

AÇIKLAMALAR:
1- Yukarıda başvuru koşullarına uyan ve muhtaçlıkları İl veya İlçe İdare Kurullarınca karara bağlanan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece 300 gösterge rakamının har yıl bütçe kanunu ile tespit edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.
2- Bunlardan evli olup, eşleri yukarıda şartlara haiz olanların aile reislerine ise bu aylık %50 arttırılarak bağlanır.
3- Herhangi bir şekilde bu maddede yazılı miktardan fazla devamlı gelir sağlayan veya sağlanması mümkün olan kimselerin geçim kaynağı var sayılır ve kendilerine aylık bağlanmaz.
4- Hak sahiplerine bağlanan aylıklar 3 ayda bir peşin olarak verilir.
5- Bu kanundan yararlananlar devlet hastanelarende ücretsiz tedavi edilirler.
6- Sakatlık raporu için %40'ın üzerinde rapor almak ve 18 yaşını bitirmiş 19 yaşından gün almak gerekir.
 
 

 İLÇEMİZDEN GÖRÜNTÜLER