SATIŞ / GEREKLİ BELGELER:
1- Satılması istenen taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı ,
2- Satıcı ve alıcıların fotograflı nüfus cüzdanları veya pasaportları ile satıcıların birer, alıcıların iki adet son altı ay içinde çekilmiş 6x4 cm büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları,
3- İstem, malikin temsilcisinden geliyor ise temsile ilişkin belge ile temsilcinin fotograflı nufüs cüzdanı ve bir adet vesikalık fotoğrafı,
4- Alıcılar arasında bizzat işleme katılmayanlar var ise, onları teslim eden ( vekil vb) temsilcilerin fotoğraflı nüfus cüzdanları, vesikalık fotoğrafları ve temsilcilerine ilişkin belgeler (vekaletname, vasil ilamı vb.)

İŞLEMİN MALİ YÖNÜ:
Taşınmazın emlak vergisi üzerinden alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı binde 15 oranında tapu harcı tahsil edilir.
Ayrıca, taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kesilir ve Döner Sermaye işletmesince belirlenen föy bedeli tahsil edilir.

BAĞIŞ / GEREKLİ BELGELER:
1- Bağışlanacak taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,
2- Bağışlayan ve bağış kabul edenlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları.
3- Bağışlayanın bir, bağışı kabul edenin iki adet son altı ay içinde çekilmiş 6x4 cm büyümlüğünde vesikalık fotoğrafları,
4- Akitte taraflardan biri veya ikisi vekil, vasi, kayyım va kanuni temsilci ile temsil edilecek ise, ayrıca ilişkin belge,

İŞLEMİN MALİ YÖNÜ:
Bağışlanan taşınmaz malın ve mülkiyetten gayri ayni hakların vergide kayıtlı değerinden az olmamak üzere beyan edilen değeri üzerinde binde 54 oranında tapu harcı, bağışı kabul edenden tahsil edilir.Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kesilir.Bağış işlemlerinden sonra Veraset ve intikal vergisi yönünden Tapu Sicil Müdürlüğünce Vergi Dairesine duyuruda bulunur.Döner sermaye işletmeside belirlenen föy bedeli tahsil edilir.

TAŞINMAZ MALLARIN MİRAS YOLUYLA DEVRİ:

GEREKLİ BELGELER

A- İştirak halinde mülkiyet (hisse bildirmeden ) esasına göre tescili istenenlerde;

1- İntikali istenen taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya mirascılardan birinin sözlü beyanı,
2- İntikal isteminde bulunan mirascı veya yetkili temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları,
3- Veraset belgesinin aslı,
4- İntikal talebi, temsilcisi tarafından yapılıyor ise, ayrıca temsile ilişkin belge
5- Tapu senedine yapıştırılması isteniyor ise talepte bulunan mirascının ve mirascıların intikali istenen teşınmez mal sayısı kadar 6x4 cm büyümlüğünde son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı,

B- Müşterek Mülkiyet (hisse) esasına göre tescil edileceklerde;

1- İntikali istenen taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya mirascıların sözlü beyanı,
2- İntikal isteminde bulunan mirascı veya yetkili temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları,
3- Tüm mirasçıların intikali istenen taşınmaz malların sayısı kadar 6x4 cm büyüklüğünde son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı,
4- İntikal talebi, temsilcisi tarafından yapılıyor ise, ayrıca temsile ilişkin belge,
5- Medeni Kanun içerisindeki ölümlerden (04/10/1926 tarihinden sonraki ölümlerde) murise ait veraset belgesinin aslı,
6- Medeni Kanundan önceki ölümlerde (4 Ekim 1926 tarihten önceki ölümlerde)mahalle veya köy ihtiyar kurulunca düzenlenen İl Muhaber veya veraset belgesinin aslı,
7- Tapu senedine yapıştırılması isteniyor ise talepte bulunan mirascının ve mirascıların intikali istenen teşınmez mal sayısı kadar 6x4 cm büyümlüğünde son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı,

İŞLEMİN MALİ YÖNÜ:
492 Sayılı Harçlar kanuna ekli (4) sayılı tarifenin (3'ncü) pozisyonuna göre;
İntikale konu alan taşınmaz malların emlak vergisi değerinden (bir önceki senenin emlak vergisi her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak sonucu bulunacak değerden) az olmamak üzere ilgililerce beyan edilen değerleri üzerinde binde dokuz oranında tapu harcı intikali isteyenlerden tahsil edilir.
Döner sermaye işletmesine föy bedeli tahsil edilir.

İPOTEK / GEREKLİ BELGELER
1- İpotek ettirilecek taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,
2- Alacaklı borçlunun veya yetkili temsilcilerinin fotograflı nüfus cüzdanları veya pasaportları,
3- Alacaklının iki, borçlunun bir adet son altı ay içinde çekilmiş 6x4 cm. Büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı,
4- Akitte taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilmiş ise ayrıca temsile ilişkin belge,

İŞLEMİN MALİ YÖNÜ:
492 Sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin (7.a,b,c) pozisyonlarına göre; Aktin icrasından önce, ipotekle temin edilen borç miktarı üzerinden 3,6 tapu harcı ve488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre binde 7,5 oranında damga vergisi, ipotek borçlusundan tahsil edilir.
 
 

 İLÇEMİZDEN GÖRÜNTÜLER