İHALE İLANI
GÜMÜŞOVA KAYMAKAMLIĞI
Gümüşova Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
1 Adet 2018 Model Otomatik Binek Araç Alımı işi KHGB İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesi gereği “Açık İhale Usulü” ile ihale edilecektir.
 
 
 
1- İdarenin
a) Adı
:
Gümüşova İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Adresi
:
Gümüşova Hükümet Konağı GÜMÜŞOVA/DÜZCE
c) Telefon ve faks numarası
:
0 380 – 731 29 81  Faks: 0 380 731 41 00
d) Elektronik posta adresi (varsa)
:
 
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü, miktarı
:
1 Adet 2018 Model Otomatik Binek Araç Alımı
b) teslim [yeri/yerleri]
:
Gümüşova İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği,             Hükümet Konağı GÜMÜŞOVA/DÜZCE
c) teslim [tarihi/tarihleri]
:
İhale Komisyon Kararı Onayı tarihinden itibaren 5 takvim günü mesai saati sonuna kadar.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Gümüşova Kaymakamlığı Toplantı Salonu GÜMÜŞOVA/DÜZCE
b) Tarihi ve saati
:
22/06/2018    11:00
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4- 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.8 İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.9- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1.- a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 
4.2.2-. Vekâleten ihaleye katılma halinde, aday veya istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi,
 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7- İhale dokümanı Düzce İli Gümüşova İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı GÜMÜŞOVA/DÜZCE adresinde görülebilir ve ücretsiz olarak aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını almaları zorunludur.
8- Teklifler ihale saatine kadar Düzce İli Gümüşova İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı GÜMÜŞOVA/DÜZCE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden belirlenecektir.
10- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
                                                                                                                                                                14.06.2018
                                                                                                                                                                Ahmet TOP                                                                                                                                                                                                                          Birlik Müdürü
 
 

 İLÇEMİZDEN GÖRÜNTÜLER