PERSONEL DURUMU
Muhasebe : 1 Defterdarlık Uzmanı,2 V.H.K.İ.
Gelir : 2 V.H.K.İ.
Milli Emlak : 1 V.H.K.İ.

Malmüdürünün Görevleri ve Muhasebe Yetkililiği
178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 20. Maddesinde: ' Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar.
Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay'a hesap verirler. Saymanlık yetki ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde saymanlık müdür yardımcılarına devredilebilir bu durumda da malmüdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay'a vermeye devam ederler ' denilerek Malmüdürlerinin görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61. Maddesinde, ' Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir. Bu işlemleri yürütenler muhasebe yetkilisidir. Memuriyet kadro ve unvanlarının muhasebe yetkilisi niteliğine etkisi yoktur.
Muhasebe yetkilisi, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur. 9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığınca yürütülür. Muhasebe yetkilileri gerekli bilgi ve raporları düzenli olarak kamu idarelerine verirler ' denilerek Malmüdürlerinin aynı zamanda Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Muhasebe Yetkilisi oldukları belirtilmiştir.

a) Saymanlık ve Muhasebe Yetkilisi olarak görevleri
Malmüdürü, mevzuat gereği sayman sıfatını taşıdığından, bünyesinde yer alan saymanlıkla ilgili olarak; genel bütçeli dairelerin, gelirlerinin toplanması, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, nakit ve diğer varlıklar ile emanet niteliğindeki değerlerin alınması, saklanması, gönderme ve iadesi, alacak ve borçların kaydı takibi ve bunlarla ilgili bütün işlemlerin muhasebeleştirilmesinden birinci derecede sorumlu olup, Sayıştay'a yönetim dönemi hesabı verir.
Malmüdürleri, saymanlık faaliyetlerini 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri, Maliye Bakanlığı talimatları ile 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri doğrultusunda yürütür.

b) Milli Emlak hizmetlerine yönelik görevleri.
Malmüdürü, bağlı ilçe milli emlak servisi vasıtasıyla, Milli Emlak Genel Müdürlüğü görevlerinin ilçeye ilişkin olanlarını yürütür. (Bu görevler genel hatlarıyla; Devletin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi ve trampası, ecri misil işlemleri, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki diğer yerler ile özel mülkiyetindeki yerlerde bulunan su ürünleri üretim yerleri, kaynak suları ve taş, kum, çakıl ve toprak ocaklarının kiraya verilmesi işlemlerini yapmak. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları, genel ve özel bütçeli idarelere tahsis işlemlerini yürütmek ve diğer yazılı görevler)
İlçede hazine adına taşınmaz mallarının tapuda tescil ve ferağına ilişkin yetkileri kullanır.
İlçe kamulaştırma kıymet takdiri komisyonuna maliye üyesi görevlendirmek veya görev almak.
Malmüdürü, milli emlak işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini temin eder, görev alanındaki milli emlak işlemlerinden doğan hak ve alacaklarının zamanında tahakkuk ettirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

c) Muhakemat hizmetlerine yönelik görevleri.
Malmüdürü, hazineyi ilgilendiren veya mali hususları ihtiva eden işlerde gerekli savunmaları hazırlar ve hazine temsilcisi sıfatıyla ilgili adli merci-ilerde dava açar. Açılmış olan davaların takibini ve sonuçlandırılmasını hazine avukatından talep eder. Hazine avukatının bulunmadığı durumlarda bizzat hazine temsilcisi sıfatıyla devlet davalarını takip eder. Bu iş ve işlemlerini muhakemat servisleri aracılığıyla 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütür.

d) Vergi dairesi müdürü sıfatıyla görevleri.
24 ARALIK 1994 tarih ve 22151 sayılı resmi gazetede yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 7 nci maddesine göre; ilçelerde malmüdürünün yönetimi altında bağlı vergi dairesi kurulur. (Ancak, Maliye Bakanlığının gerekli gördüğü ilçelerde defterdarlığa bağlı bir veya birden çok başkanlık veya müdürlük şeklinde vergi dairesi kurulabilir.)
Bağımsız vergi dairesi bulunmayan ilçelerde malmüdürü, vergi dairesi müdürü yetkisine haiz olup, mükellefiyet tesisi, nakil ve terk işlemlerini, vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk, tahsilat işlemlerini kanun hükümlerine uygun olarak ve zamanında yaptırmak, gerektiğinde haciz kararlarını infaz ettirmek, terkini gereken vergi ve benzeri yükümlülüklerle ilgili iş ve işlemleri yaptırmak, yoğun ve yaygın vergi denetimini yaptırmak, gerektiğinde vergi incelemesi yapmak, kanun, yönetmelik ve tebliğler gibi vergi mevzuatıyla kendisine verilen iş ve işlemleri yürütme yetkisine sahiptir.

e) İlçe idare kurulu üyesi olarak görevleri.
Malmüdürü, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre teşekkül eden ilçe idare kurulunun asıl üyesidir. İlçe İdare Kurulu; kaymakamın başkanlığında tahrirat katibi, malmüdürü, hükümet hekimi, milli eğitim memuru ile tarım memurundan teşekkül eden bir başkan 5 kişilik komisyondan oluşur.
İlçe idare kurulları, idari, istişari ve kazai olmak üzere türlü karar alırlar. İdare kurullarının idari yetkileri kanun ve tüzüklerle kendilerine verilen vazifelerdir.

f) Sosyal yardımlaşma mütevelli heyeti üyesi olarak görevleri.
Malmüdürü, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve bağlı yönetmelik hükümlerine göre; ilçe vakıf heyetinin üyesidir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, mülki amirin başkanlığında; belediye başkanı, ilçe emniyet müdürü, malmüdürü, milli eğitim müdürü, sağlık grup başkanı ve müftü ile hayırsever vatandaşlar arasından seçilen üç kişinin katılımıyla teşekkül eder.
Vakıf mütevelli heyeti haftalık veya aylık toplantılar düzenleyerek, ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre vakıf bütçesinden yoksul ve güçsüz vatandaşlara nakdi veya ayni yardımlar yapar.

g) Diğer görevleri.
Malmüdürü, yukarıda genel hatlarıyla verilen görevlerinin yanında, özel kanunlarla kendisine veya dairesine tevdi edilen veya Maliye Bakanlığı yetkili birimlerince verilen iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak gibi bir çok alanda görevlidir. Örneğin, 2022 sayılı Kanuna göre yapılacak işlerin sekretarya işlemleri, parti kapatma ve tasfiye işlemleri, mal varlığı araştırma işlemleri, tarımsal arazilerin zarar ziyan tespit komisyon çalışmaları ile sivil savunma ve müdafaa komisyonu çalışmalarındaki görevleridir.

Birimler
Malmüdürlüğümüz, Muhasebe, Vezne, Gelir, Milli Emlak birimleri

1-Muhasebe ve Vezne Birimleri.
Muhasebe birimi ve veznemiz, ilçemizdeki Kamuya ait gelir ve alacakların tahsili, Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin genel yönetim giderleri, çalışan personellerinin maaş, yolluk, vb. mali tüm özlük hakları gibi Devletin gider ve borçlarının hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması gibi Devletin Muhasebe hizmetlerini yerine getirir. Ayrıca 2022 Sayılı yasa kapsamında 65 yaş maaşları ile yine aynı yasa kapsamında özürlülere maaş bağlanması ile ilgili olarak vatandaşlarımıza sekretarya hizmeti vermektedir.

2-Gelir Birimi.
İlçemizde bağımsız vergi dairesi bulunmadığından, mükellefiyet tesisi, nakil ve terk işlemleri, vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemleri gibi Vergi Mevzuatları ve diğer mevzuatların öngördüğü iş ve işlemler Gelir Birimimizce yerine getirilmektedir.

3-Milli Emlak Birimi.
İlçemizde Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların tahsisi, satışı, kiraya verilmesi ve trampası, ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleri, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile özel mülkiyetindeki yerlerin yönetimi gibi Milli Emlak Mevzuatının ön gördüğü iş ve işlemler, Milli Emlak Birimimizce yerine getirilmektedir.

 
 

 İLÇEMİZDEN GÖRÜNTÜLER