31 Temmuz 2009 tarihinde Resmi Gazetede Yayınlanan
"Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usül ve Esaslara İlişkin Yönetmelik"
Uyarınca Hazırlanan

GÜMÜŞOVA KAYMAKAMLIĞIHİZMET STANDARTLARI TABLOSU
KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1-

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları

-Matbu Dilekçe ,
-Kira kontratı,
-Tapu Belgesi.

Karar süresi 15 gün Men kararı verilmesi durumunda infaz memuru görevlendirildiği tarihtenitibaren infaz 5 gün içinde.

2-

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
2-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği,kat maliki isetapu kayıt örneği,
3-Tahliyesiistenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kurulunayetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,
4-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,
5-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği.

5 gün

3-

Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
3- Ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayıve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.

15 gün

4-

Tüketici Sorunları Başvurusu

Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
1-Fatura,
2-Satış Fişi
3-Garanti Belgesi,
4 -Sözleşme vb.

3 Ay

5-

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi

Başvuru Belgeleri:
1- Matbu Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
3- Vergi Levhası
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6- TİB onaylı filtre programı.

15 Gün

6-

"Apostille" tasdik şerhi

İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Şişli Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.

5 dk

7-

İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu

Dilekçe.

Kurul gündemine alındıktan sonra 15 gün içinde

8-

65 Yaş ve Özürlü Maaşı (Muhtaçlık Kararı)

Gümüşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından işlemler yapılacaktır.

-

9-

Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)

1-Form(muhtar onaylı),
2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge,
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

7 Gün

10-

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı)

1-Matbu Dilekçe,
2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).

7 Gün

11-

Yurtdışı Bakım Belgesi

1- yurtdışı Bakım Belgesi Formu (Bilgisayar veya Daktilo ile doldurulmuş Muhtar Onaylı)

15 Dk.

12-

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri

1- Dilekçe

15 Gün

13-

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Karar

1- Şikayet Dilekçesi (Dilekçede Bulunması Gereken hususlar: Şikayetçinin adı, soyadı, adresi ve Telefon numarası. Şikayet edilen memurun adı soyadı ve çalıştığı kurum.)

30+15 Gün

14-

Disiplin cezasına itiraz işlemleri

1- İtiraz Dilekçesi
2- Disiplin Cezası Kararı
3- Disiplin Cezası Karar tebellüğ belgesi

30 Gün

15-

Dosya-Karar Örneği Verilmesi

1- Başvuru Dilekçesi

1 Gün

16-

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı

1- Başvuru Dilekçesi

15 Gün

17-

BİMER

1- Başvuru

15 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:
İsim:
Mehmet AKBULUT
Unvan:Yazı İşleri Müdürü
Adres: Gümüşova Kaymakamlığı
Tel: 0380 731 24 32
Faks:0380 731 41 00

İkinci Müracaat Yeri:
İsim:
İsmail SÜNDÜK
Unvan:Kaymakam
Adres:Gümüşova Kaymakamlığı
Tel: 0380 731 24 32
Faks: 0380 731 41 00

 
 

 İLÇEMİZDEN GÖRÜNTÜLER