Dernek Kurma
Dernekler kazanç paylaşma dışında Kanunlarla yasalanmamış belirli ve ortak bir gayeyi gerçekleştirmek üzere en az 7 gerçek kişinin bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmeleri suretiyle kurulur.
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olan herkes, önceden izin almaksızın dernek kurabilir.
Dernek Kurması Yasak Olanlar
Yüksek Mahkeme Üyeleri, Hakim Savcılar, Sayiştay Meslek Mensupları ile Savcı ve Yardımcıları, Mülki İdare Amirliği hizmetlerine dahil kadrolarda çalışanlar,
Türk Silahli Kuvvetleri ile Genel ve Özel Kolluk Kuvvetleri Mensupları, resmi ve gözel ilk okul, orta okul, lise ve dengi okullar öğretmen ve yöneticileri, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve İller Kuruluşlarında çalışan öğretmenler ile diğer personeli ve özel kanunlarda dernek kuramayacakları belirtilen kamu hizmeti görevlileri ile resmi ve özel orta okul ve orta öğrenim öğrencileri .
Affa uğramış olsalar bile ;
Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık , dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istismal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlardın biri ile mahkum olanlar,
Türk Ceza Kanununun 2.nci kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etmek suçlarından biri ile mahkum olanlar,
Türk Ceza Kanunu 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı; Halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkca tahrik etme suçlarıyla, aynı kanunun 316, 317 ve 318 nci maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından biriyle mahkum olanlar,
Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin 1,2 ve 3 ncü fıkralarında yazılı fiillerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin 1,2,3,4 ve 5 nci fıkralarında yazılı fiileri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar
Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç 5 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar,
Sürekli olarak kurulması yasaklanmış dernekleri kuranlar ve yönetenler ile dernekler için yasaklanmış faaliyetlerde bulunmaları sebebiyle Mahkemece kapatılmasına karar verilen derneklerin yöneticileri, kapatma kararının kesinleştiği tarihten, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunun 101'nci maddesinin d bendi gereğince bir siyasi partiden kesin olarak çıkarılan veya fiilleriyle bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olan parti üyeleri de çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesinin kapatma kararının yazı ile bildirilmesinden itibaren 5 yıl süre ile, dernek kuramazlar.

Dernek Kurmak İçin Gerekli Belgeler
Dernek kurucularının imzalarını taşıyan 4 adet Dernek Kuruluş Bildirisi,
Dernek kurucuları tarafından hazırlanmış ve imzalanmış 4 adet Dernek Tüzüğü,
Dernek kurucularının ikişer adet onaylı nüfus cüzdan örneği.
Kurucuların birer adet adli sicil belgeleri,
Kurucuların ayrı ayrı düzenledikleri dernek kurucusu olabilme şartlarını taşıdıklarını belirten imzalı beyannameleri,
Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri ile yazışma ve tebligat almaya yetkili kişilerin adı, soyadı, adreslerini ve imzalarını belirten liste,
Kurucular arasında yabancı tebalı kimseler varsa bunların Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin onaylı örnekleri,
Yukarıda sayılan belgeler 4 er nüsha hazırlanarak dilekçeye ekli olarak mülki amire verilir.

Kurulması Yasak Olan Dernekler

Anayasanın başlangıç kısmında belirtilen temel ilkelere aykırı olarak dernek kurulamaz.
Türk Devletinin Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak.
Dil , ırk, sınıf , din ve mezhep ayrımına dayanılarak nitelikleri Anayasa'da belirtilen Türkiye Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek veya ortadan kaldırmak,
Anayasa7daki temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmak,
Kanunlara, Milli Egemenliğe, Milli Güvenliğe, Kamu Düzenine ve genel asayişe, kamu yararına genel ahlaka ve genel sağlığın korunmasına aykırı faaliyette bulunmak,
Bölge, ırk, sosyal sınıf, din ve mezhep esasına veya adına dayanarak faaliyette bulunmak,
Türkiye Cumhuriyeti Ülkesi üzerinde, ırk, din, mezhep, kültür veya dil farklılığına dayana azınlıklar bulunduğunu ileri sürmek veya Türk Dilinden veya kültüründen ayrı dil ve kültürleri korumak, geliştirmek veya yaymak suretiyle azınlık yaratmak veya sınıfın veya belli bir din veya mezhepten olanların diğerlerine hakim veya diğerlerinden imtiyazlı olmasını sağlamak,
Atatürk'ün kişiliğini, ilkelerini, çalışmalarını veya anılarını kötülemek veya küçük düşürmek,
Belli bir siyasi partiyi desteklemek veya aleyhinde çalışmak, siyasi partiler arasında işbirliği arasında işbirliği sağlamak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği, Mahalli İdareler veya Mahalle Muhtarları veya İhtiyar Heyeti Seçimlerinde bir siyasi partiyi veya adaylarından birini veya bir kaçını veya bağımsız bir adayı veya adayları desteklemek veya kazanmalarını önlemek veya bunlar arasında işbirliği sağlamak dahil olmak üzere, her türlü siyasi faaliyette bulunmak ve sendikalarla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya vakıflarla bu amaçla ortak hareket etmek gayesi ile,
Türkiye Devletinin manevi şahsiyetini kötülemek veya küçültmek,
Suç işlemek veya suç işlemeyi teşvik veya telkin etmek,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 174 üncü maddesinde sayılan inkılap kanunlarını kaldırmak, değiştirmek veya bu kanunlarla yasaklanan hususları yeniden canlandırmak,
Amacıyla dernek kurulamaz
 
 

 İLÇEMİZDEN GÖRÜNTÜLER